Donation for Japan (ads) : Show your loves (click) 1 click per 4 cent

KOREA PRECIOUS,FAN PAGE !

Friday, 19 March 2010

FT Island Hongki Diary updated!
Translate:
My birthday party!
Tiệc sinh nhật của tôi!
Yesterday when I return back from china

Ngày hôm qua tôi từ Trung Quốc trở về
Heechul hyung called and said “I’m hungry come to my dorm quickly”

Heechul hyung gọi điện cho tôi và nói rằng ” Anh đói lắm rồi,đến chung cư của anh mau lên”
Upon hearing that I went over immediately

Nghe xong tôi chạy ngay tới đó
After having our meal to our meeting time to the meeting venue

Sau bữa ăn rùi tới buỗi họp mặt rùi tới nơi gặp gỡ
Like this everyone starts to meets up!!!

Cứ như thế,mọi người bắtđầu tập hợp lại!!(“tập hơp or gathering”according to what my cousin says,lol)
I really love my hyungs!!!

Tôi yêu hyung của tôi quá đi!!
Heechul hyung, Jeongmo hyung, Sseura hyung, Natseon hyung, Geunseok hyung, Sangchu hyung, Shorry hyung, Jonghun

Heechul hyung, Jeongmo hyung, Sseura hyung, Natseon hyung, Geunseok hyung, Sangchu hyung, Shorry hyung, Jonghun
And also Sangchu hyung frieng Lee DaHae!!!!

Vả cả bạn của Sangchu hyung Lee Da Hee!!
Thank you very much^^

Cảm ơn rất nhiều^^
This is my most happening party in my life

đây là buổi tiệc vui nhất đời em
MC Heechul hyung…I really love you alot

MC Heechul hyung.. em iêu anh nhiều nhất
Those who came yesterday is also loved!!!!!

Yêu tất cả mọi ngời đã đến ngày hôm qua luôn!!!
Now I must work even harder!!!^^

Bây giờ tôi phai làm việc chăm hơn nữa!!^^

PS Because of some reason Samdi hyung could not come ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

P/S Vì một số lí do Samdi hyung không đến được
Recover quickly!!!!

Thu âm nhanh lên!!
Minho who is in Singapore could not come too!!!!

Minho đang ở Singapore cũng không đến được!!
So he called and talk awhile…

Nên cậu ấy gọi và nói chuyện 1 lúc….
Nevermind!!!we will meet up another time^^

Đừng lo!!tụi mình sẽ gặp lần sau^^
CR: cy + winter_star@ftisg(translate)+winter_star@soompi+FTworldfriends[ohshin]@wordpress

No comments:

Post a Comment